Locatie

Castelré is een mini-dorpje gelegen op ongeveer 11 km ten westen van Baarle-Nassau en circa 3 km van de Belgische dorpen Hoogstraten, Minderhout en Wortel. Het gehuchtje valt onder de gemeente Baarle-Nassau en wordt begrensd door de riviertjes Hollandse Loop en het Merkske, een zijriviertje van de Mark. Het beekdal van het Merkske geldt als een van de meest oorspronkelijke beken in Nederland met een meanderend verloop, broekbosjes en met zeer fraaie, bloemrijke hooilanden. Castelré is dan ook, in het bestemmingsplan 2009-2013, aangewezen als ‘natte natuurparel’ waarin onnodige verstening van het landelijk gebied wordtvoorkomen en overbodige bebouwing zoveel als mogelijk wordt gesaneerd.

Castelré is omringd door akkers, grasland, bos- en heidegebieden die belangrijk zijnvoor (afwisselende) levensgemeenschappen van flora en fauna. Er zijn veel onverharde zandwegen en paden waardoor het gebied, in combinatie met de historische groenstructuur, archeologisch erfgoed en waardevolle stedenbouwkundige structuur, als zeer hoog te waarderen is vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt.
Castelré telt in totaal circa 60 huishoudens en tussen de 150-200 inwoners.

De straat “ ‘t Groeske”  is de oudste kern van Castelré. Het is een fraai voorbeeld van een ‘frankische driehoek’, waaromheen verscheidene 17e, 18e en 19e eeuwse langgevel-boerderijen en langdeel-schuren gegroepeerd liggen, deels aan onverharde wegen. Deze driehoek heeft een grote cultuurhistorische waarde en is kenmerkend voor het kleinschalige en agrarische karakter van het hele dorp. U vindt hier geen winkels; enkel rust, ruimte, oude boerderijen, een gemoedelijke sfeer en natuur.

Comments are closed.